Обявява конкурс за свободни длъжности за „Лекар, специализант по физикална и рехабилитационна медицина“ 28.11.2022 г. 

„Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – Сердика” ЕООД, на основание на чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1/2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн. ДВ бр. 7/27.01.2015 г.), ОБЯВЯВА конкурс за свободни длъжности „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ“, със зачисляване към Медицински университет – София, по клинични специалности и отделения, както следва:

1. ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА – 2 БР.

Необходими документи за кандидатстване за обявените длъжности:

 1. Заявление по образец.
 2. Документ за самоличност – актуална лична карта за легитимиране на подателя, съгласие за копиране и предоставяне на личните данни на МУ- София .
 3. Автобиография европейски формат.
 4. Една снимка паспортен формат.
 5. Нотариално заверено копие на диплома за придобита магистърска степен по медицина (с приложенията).
 6. Медицинско свидетелство (вкл. и от психо диспансера).
 7. Актуално свидетелство за съдимост за лица.
 8. Удостоверение за членство в съответната съсловна организация издадено в едномесечен срок.
 9. Препис-извлечение от трудовата книжка за удостоверяване на трудов стаж (ако има такъв).

 

Срокът за подаване на документи е 30 (тридесет) дни от датата на публикуване на обявата.

 

Кандидатите подават документи в „МБПЛР – Сердика“, Овча купел 2, ул. Монтевидео 21А всеки делничен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч., тел: за контакт 0884 500 662 – Блага Брайнова.

 

С кандидатите ще се проведе подбор по документи и събеседване. Избраните кандидати се назначават на длъжността „лекар, специализант по медицинска специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ , с трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда на пълно работно време, със срок до изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 1/2015  .

 

 

Свалете необходимите документи:

 1. Заявление.
 2. Съгласие.

Състояния