Днес, 29.08.2023 г. „Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация -
Сердика” ЕООД, на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 7 от
Закона за лечебните заведения и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в
„Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация - Сердика” ЕООД,
ОБЯВЯВА конкурс за свободни длъжности „НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ“, както следва:

1. Началник отделение Физикална и рехабилитационна медицина;

- Длъжността се обявява за заемане по основно трудово правоотношение.
- Наименование на предприятието: „Многопрофилна болница за продължително лечение и
рехабилитация – „Сердика”“ ЕООД.
- Място на работа: гр. София, ул. Монтевидео 21А.
- Характер на работата: Организира, ръководи и отговаря за цялостната работа в съответното
отделение, като осигурява своевременно и качествено извършване на медицинската дейност.
I. Изисквания към кандидатите:
1. Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „Магистър по
медицина“;
2. Призната медицинска специалност по профила на отделението;
3. Да не са лишавани по съдебен ред от правото да упражняват лекарска професия;
4. Да имат не по-малко от 6 години медицински трудов стаж.

II. Необходими документи за кандидатстване за обявените длъжности:
1. Заявление за участие в конкурса-свободен текст.
2. Документ за самоличност /връща се веднага/.
3. Автобиография европейски формат.
4. Диплом за завършено висше образование;
5. Диплом за придобита специалност;
6. Други документи за придобито образование, специалност, квалификация,
правоспособност, научно звание или научна степен, квалификационни степени (ако
съответния кандидат притежава такива);
7. Свидетелство за съдимост;
8. Документ за медицински преглед (необходим само при преустановяване на
трудовата дейност по трудово правоотношение над три месеца).
9. Удостоверение за придобит трудов стаж или копие на трудовата книжка;
10. Удостоверение за членство в съответната съсловна организация издадено в
едномесечен срок.

Срокът за подаване на документи е 30 (тридесет) дни от датата на публикуване на
обявата.
Кандидатите подават документи в „МБПЛР - Сердика“, Овча купел 2, ул. Монтевидео
21А всеки делничен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. в кабинет 109.
Длъжностната характеристика е на разположение на всеки кандидат в „МБПЛР-
Сердика“ ЕООД, ул. Монтевидео 21А, кабинет 109.

III. Начин на провеждане:
С кандидатите ще се проведе подбор по документи и събеседване. Избраните кандидати
се назначават на длъжността „Началник отделение“/по профила на отделението на срочен
трудов договор, със срок от 3 години.