ОБЯВЯВА конкурс за свободни длъжности „НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ“

<p style=“text-align: center;“>Днес, 29.08.2023 г. „Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация -Сердика” ЕООД, на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 7 отЗакона за лечебните заведения и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в„Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – Сердика” ЕООД,ОБЯВЯВА конкурс за свободни длъжности „НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ“, както следва:</p>1. Началник отделение Физикална и рехабилитационна медицина;- Длъжността се обявява за заемане по основно трудово правоотношение.- Наименование на предприятието: „Многопрофилна болница за продължително лечение ирехабилитация – „Сердика”“ ЕООД.- Място на работа: гр. София, ул. Монтевидео 21А.- Характер на работата: Организира, ръководи и отговаря за цялостната работа в съответнотоотделение, като осигурява своевременно и качествено извършване на медицинската дейност.I. Изисквания към кандидатите:1. Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „Магистър помедицина“;2. Призната медицинска специалност по профила на отделението;3. Да не са лишавани по съдебен ред от правото да упражняват лекарска професия;4. Да имат не по-малко от 6 години медицински трудов стаж.II. Необходими документи за кандидатстване за обявените длъжности:1. Заявление за участие в конкурса-свободен текст.2. Документ за самоличност /връща се веднага/.3. Автобиография европейски формат.4. Диплом за завършено висше образование;5. Диплом за придобита специалност;6. Други документи за придобито образование, специалност, квалификация,правоспособност, научно звание или научна степен, квалификационни степени (акосъответния кандидат притежава такива);7. Свидетелство за съдимост;8. Документ за медицински преглед (необходим само при преустановяване натрудовата дейност по трудово правоотношение над три месеца).9. Удостоверение за придобит трудов стаж или копие на трудовата книжка;10. Удостоверение за членство в съответната съсловна организация издадено ведномесечен срок.Срокът за подаване на документи е 30 (тридесет) дни от датата на публикуване наобявата.Кандидатите подават документи в „МБПЛР – Сердика“, Овча купел 2, ул. Монтевидео21А всеки делничен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. в кабинет 109.Длъжностната характеристика е на разположение на всеки кандидат в „МБПЛР-Сердика“ ЕООД, ул. Монтевидео 21А, кабинет 109.III. Начин на провеждане:С кандидатите ще се проведе подбор по документи и събеседване. Избраните кандидатисе назначават на длъжността „Началник отделение“/по профила на отделението на срочентрудов договор, със срок от 3 години.

Състояния