Обява за Лекар, специализант ФРМ

„Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – Сердика”
ЕООД, на основание на чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1/2015 година за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването (обн. ДВ бр. 7/27.01.2015 г.), ОБЯВЯВА конкурс
за свободни длъжности „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ“, със зачисляване към Медицински
университет – София, по клинични специалности и отделения, както следва:
1. ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА
МЕДИЦИНА – 3 БР.
Необходими документи за кандидатстване за обявените длъжности:

1. Заявление по образец .
2. Документ за самоличност – актуална лична карта за легитимиране на подателя,
съгласие за копиране и предоставяне на личните данни на МУ- София .
3. Автобиография европейски формат.
4. Една снимка паспортен формат.
5. Нотариално заверено копие на диплома за придобита магистърска степен по
медицина (с приложенията).
6. Медицинско свидетелство (вкл. и от психо диспансера).
7. Актуално свидетелство за съдимост за лица.
8. Удостоверение за членство в съответната съсловна организация издадено в
едномесечен срок.
9. Препис-извлечение от трудовата книжка за удостоверяване на трудов стаж (ако има
такъв).
10. За външни кандидати–препоръки от настоящата или последната месторабота.
Срокът за подаване на документи е 30 (тридесет) дни от датата на публикуване на
обявата.
Кандидатите подават документи в „МБПЛР – Сердика“, Овча купел 2, ул. Монтевидео
21А всеки делничен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч., к-т 109, тел: за контакт 0884 500 662 – Блага
Брайнова.
С кандидатите ще се проведе подбор по документи и събеседване. Избраните кандидати
се назначават на длъжността „лекар, специализант по медицинска специалност „Физикална
и рехабилитационна медицина“ , с трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса
на труда на пълно работно време, със срок до изпълнението на учебната програма и
индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 1/2015 .

Свалете необходимите документи:
1. Заявление .
2. Съгласие .

Състояния