Конкурс за кглавна медицинска сестра

„Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – Сердика” ЕООД, на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в „Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – Сердика” ЕООД, ОБЯВЯВА конкурс за следната длъжност:
1. ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА.
1. Длъжността се обявява за заемане по основно трудово правоотношение.
2. Наименование на предприятието: „Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – „Сердика”“ ЕООД.
3. Място на работа: гр. София, ул. Монтевидео 21А.
4. Характер на работата: Организира, координира и отговаря за качеството на здравните грижи в лечебното заведение. Отговаря за прилагането и изпълнението на критериите и стандартите за здравни грижи. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на медицински сестри, болногледачи, санитари и хигиенисти в здравното заведение. Тя е звеното между отделният екип и останалата част от организацията.

I. Изисквания към кандидатите:
5.1. Диплома за завършено образование с професионална квалификация „Медицинска сестра“;
5.2. Висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи”;
5.3. Професионален опит – минимум 5 /пет/ години трудов стаж като медицинска сестра и 3 /три/ години трудов стаж като Главна медицинска сестра;
5.4 Допълнителна квалификация/ обучение–компютърни умения.

II. Необходими документи за кандидатстване за обявените длъжности:
1. Заявление за участие в конкурса-свободен текст;
2. Автобиография;
3. Диплома за висше медицинско образование с призната образователно квалификационна степен – „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи
4. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
5. Свидетелство за съдимост;
6. Удостоверение за придобит трудов стаж или копие на трудовата книжка;
7. Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация;
8. За външни кандидати – препоръки от настоящата или последната месторабота.

Срокът за подаване на документи е 30 (тридесет) дни от датата на публикуване на обявата.

Кандидатите подават документи в „МБПЛР – Сердика“, Овча купел 2, ул. Монтевидео 21А всеки делничен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. в кабинет 109.
Длъжностната характеристика е на разположение на всеки кандидат в „МБПЛР-Сердика“ ЕООД, ул. Монтевидео 21А, кабинет 109.

III. Начин на провеждане:
С кандидатите ще се проведе подбор по документи и събеседване. Избрания кандидат се назначава на длъжността „Главна медицинска сестра“ , на срочен трудов договор, със срок от 3 години.

Състояния