ОБЩИ УСЛОВИЯ

Съдържащата се в сайта www.serdika.com информация за:

Текстoве, графични елементи, лого, снимков материал към страници, новини и събития, видеа, презентации, както и тяхното съставяне и начин на подредба са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

Всяка употреба, включително и не само публикуване на текст или част от текст, както и графично изображение, функционалност или друга част от информацията на друго място без знанието и изричното съгласие на МБПЛР „Сердика“; разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел, независимо от вида на медията и/или компютърната среда, както и всяка форма на комерсиално използване е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство, без предварително писмено или какъвто и да е било друг вид известие.
МБПЛР „Сердика“ си запазва правото да променя настоящите условия и се ангажира да уведомява за това потребителите на www.serdika.com в 7 дневен срок. Условията за ползване на този сайт са публикувани на видно място в него и са достъпни за всички потребители, използващи информацията и функционалностите му.

Използването на цялото съдържание на този сайт ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

I. Определения на термини, използвани в настоящите Условия за ползване:

Наименование: МБПЛР „Сердика“ ЕООД

Булстат / ЕИК: 202814252
Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Дондуков“ 115 А
МОЛ: Спас Игов
E-mail: info@serdika.com
Телефон.: 070070112
Сайт – уебсайт с www.serdika.com – съдържание, включващо актуална информация на МБПЛР „Сердика“, страници, статии, публикации и друго съдържание, собственост на МБПЛР „Сердика“.
Условия – условия за използване на услугите на този сайт.
Потребител – всяко лице, ползващо услугите на Сайта според настоящите Условия.
Злоумишлено действие – по смисъла на настоящите Условия това са: всички действия или бездействия, които нарушават интернет етиката и/или вреди на лица, свързани или не към интернет или асоциирани мрежи; използването, възпроизвеждането и копирането на съдържание, публикувано на Сайта с търговска цел и за облагодетелстване на трети лица; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK) за трети лица; извършване на действия, които могат да бъдат определени като промишлен шпионаж или саботаж; действия, които могат да доведат до повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на „троянски коне“ или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.
II. Съгласие за ползване от потребители
Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на Сайта.
Ако не приемате Условията на Сайта, Ви молим да напуснете.
Всяко използване на Сайта се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Потребителя да ги спазва.
III. Права и задължения на МБПЛР „Сердика“
МБПЛР „Сердика“ има право, а в определени случаи и задължение да публикува на Сайта текстова, графична и друга информация във връзка с дейността си и предоставяните услуги, предоставяйки я за добросъвестно ползване на Потребителите на Сайта.
МБПЛР „Сердика“ се задължава да предоставя коректно информацията относно дейността си, която публикува в Сайта.
МБПЛР „Сердика“ има право да публикува на Сайта всякакъв вид информация и съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в и под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи.
МБПЛР „Сердика“ има право да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Сайта и да ги предоставя на съответните държавни органи и институции в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на МБПЛР „Сердика“ както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод използването и/или разпространението на съдържание, публикувано в Сайта.
С цел гарантиране надеждността и сигурността на съдържанието, публикувано на Сайта и услугите, които МБПЛР „Сердика“ предоставя, МБПЛР „Сердика“ си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на Сайта.
МБПЛР „Сердика“ има правото да публикува съдържание и информация, включително и не само под формата на анкети, установяване на обратна връзка с Потребителите на Сайта с оглед подобряване на качеството на продуктите и услугите, които МБПЛР „Сердика“ предоставя. Участието в тези дейности от страна на Потребителите на Сайта е доброволно.
МБПЛР „Сердика“ има задължение да информира Потребителите на Сайта за целите на дейностите, които извършва чрез формите за контакт с тях, включително и не само чрез анкети, публикувани на сайта. Информацията, получена от Потребителите на Сайта ще бъде използвана само и единствено от служители на МБПЛР „Сердика“, която се задължава да не предоставя тази информация на трети лица под каквато и да е форма с каквато и да е цел, освен в предвидените от закона случаи. МБПЛР „Сердика“ се задължава да използва и обработва законосъобразно и добросъвестно информацията и съдържанието, което е получила от Потребителите на Сайта.
IV. Отказ от отговорност
МБПЛР „Сердика“ няма задължението, обективната възможност и не контролира използването на всякакъв вид съдържание и/или информация, разположени на Сайта, от страна на Потребителите с цел изпращане, предаване, разпространяване или предоставянето на такива на трети лица по какъвто и да било начин и с каквато и да е цел.
МБПЛР „Сердика“ не носи отговорност към Потребителите и трети лица за пропуснати ползи и нанесени щети, настъпили вследствие изтриването на данни, информация, или какъвто и да е вид съдържание, разположено на Сайта; Спирането, променянето или ограничаването на услугите и/или ресурсите, разположени на Сайта; Изтриването, модифицирането, загубването на данни, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни за Потребителите на Сайта.
МБПЛР „Сердика“ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на съдържание, данни, ресурси, информация и функционалности, които Сайта предоставя на своите Потребители.
V. Употреба на съдържание
Съдържанието в Сайта – текстова, графична, аудио и видео информация, данни, ресурси, функционалности и всякакъв вид съдържание, публикувано и използвано за надеждното функциониране на Сайта, е собственост на МБПЛР „Сердика“. То не може да бъде възпроизвеждано с каквато и да е цел, под каквато и да е форма и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на МБПЛР „Сердика“.
Всяко съдържание, станало достояние на Потребителите чрез използването на сайта е доброволно публикувано от МБПЛР „Сердика“ на Сайта, предоставено е на Потребителите само с информационна и рекламна цел и може да бъде употребявано единствено и само във връзка с информирането на Потребителите.
МБПЛР „Сердика“ може да публикува в Сайта линкове към други сайтове. Те са предоставени за удобство и информация на Потребителите на www.serdika.com и като такива Потребителите имат право да ги използват на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с МБПЛР „Сердика“ и тя не носи отговорност за поддържането на точно, достоверно и пълно съдържание в тях.
VI. Права и задължения на Потребителите
Потребител, приел Условията на Сайта, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни на Сайта, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
Потребителите на Сайта имат право по всяко време и по собствено усмотрение да прекратят или спрат ползването на предоставяните от Сайта съдържание, информация, ресурси и функционалности.
Всеки Потребител на Сайта има правото да дава своето мнение, препоръка и предложение на е-mail адреса посочен по-горе с цел подобряване качеството на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията, която МБПЛР „Сердика“ му предоставя за ползване чрез публикуването им в Сайта.
Потребител, приел Условията на Сайта, който в последствие ги е нарушил, е длъжен незабавно да прекрати използването на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията в Сайта.
Всеки Потребител на Сайта се задължава да не изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица каквато и да е по вид информация и съдържание, данни или материали, разположени на Сайта от МБПЛР „Сердика“ с търговска или друга цел, различна от целите на Сайта.
Потребителят е длъжен да обезщети МБПЛР „Сердика“ и всички трети лица за всички евентуално претърпени щети и пропуснати ползи, включително и не само за разходи по адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с използването, изпращането, разпространяването, предоставянето на съдържание, ресурс, функционалност, данни или каквато и да е друга информация, разположена на Сайта или сървъра на Сайта.
Потребителят на Сайта е длъжен да обезщети МБПЛР „Сердика“ и всички трети лица, в случаите, в които Потребителят е извършил Злоумишлено действие, използвайки Сайта, което действие е нанесло щети на Сайта и МБПЛР „Сердика“ и/или е довело до пропуснати ползи за МБПЛР „Сердика“, нейни служители, потребители на услуги или за трети лица.
Потребителят на Сайта има право да използва публикуваната информация за контакти на служителите на МБПЛР „Сердика“ единствено и само по предназначение. Потребителят е длъжен да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително и не само за маркетингови, рекламни и промоционални цели.
VII. Уведомление за поверителност на лични данни на потребителите
Политика за защита на личните данни.
МБПЛР „Сердика“ ползва платформата на WWW.GMAIL.COM за служебни електронни пощи, както и за мейлите относно раздел „кариери“ в Сайта. Тази платформа се поддържа от системата Google, а ето и повече информация за Политиката за защита на личните данни в нея: https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center
Всеки e-mail, изпратен до МБПЛР „Сердика“ е със съдържание по осмотрение на изпращача (Потребителя) и информация, споделена доброволно от същия.
VIII. Използване за Бисквитките (Cookies)
МБПЛР „Сердика“ няма да извършва обработване на лични данни на потребителите посещаващи сайта чрез автоматизирани технологии тип „бисквитки“.